Siamraj Data Service บริการบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ทุกรูบแบบ ด้วยทีมงาน มืออาชีพ
ทำเรื่องยาก ๆ
ให้เป็นเรื่องง่าย..
SIAMRAJ DATA SERVICE
บริการบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ
เช่น ใบรับประกันสินค้า,ใบสมัครต่าง ๆ
ข้อมูลสมาชิก,เอกสาร SHIPPING,IMPORT
EXPORT,กรมธรรม์,แบบสอบถาม ฯลฯ
ด้วยทีมงานมืออาชีพ
ลักษณะการบริการ
1
  บันทึกข้อมูลพร้อมเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบคุณภาพ
2
  บันทึกโดยโปรแกรมที่พัฒนา
  ขึ้นเฉพาะเพื่อลดข้อผิดพลาด
3
  บันทึกข้อมูลแบบ REALTIME
MORE >>